Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

2.3 Meerdere deelgeschilverzoeken en/of gehele (resterende) geschil

Hoe streng wordt omgegaan met de eis dat oplossing van het geschil moet bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst? Kunnen meerdere deelgeschillen tegelijk worden voorlegd en mag dat ook als daarmee in feite over de hele casus van de deelgeschillenrechter een oordeel wordt gevraagd en er voor partijen niets meer blijft om over te onderhandelen?

Rechtbank Rotterdam, 16 juli 2014
ECLI:NL:RBROT:2014:5443

Essentie
De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade heeft een ruim toepassingsbereik, maar is er niet voor bedoeld om het resterende (gehele) geschil tussen partijen te beslechten.

Feiten en (aanleiding tot) het verzoek
A is in 2008 een verkeersongeval overkomen waarbij zij van achteren werd aangereden. Reaal is na erkenning van aansprakelijkheid met A in onderhandeling getreden over de vergoeding van haar schade. De onderhandelingen zijn op enig moment door Reaal gestaakt naar aanleiding van de resultaten van een door Reaal uitgevoerd persoonlijk onderzoek. In een deelgeschilprocedure legt A vervolgens een verzoek voor aan de rechtbank dat bestaat uit een zevental onderdelen.

Beslissing
De rechtbank overweegt dat bij de totstandkoming van de Wet deelgeschillen op diverse punten is benadrukt dat de wet een ruim toepassingsgebied heeft en dat elk onderdeel van het verzoek van A op zichzelf onder de reikwijdte kan vallen. De deelgeschilprocedure is er echter niet voor bedoeld om in wezen het gehele resterende geschil tussen partijen te beslechten. De rechtbank verwijst naar de bewoordingen van de toenmalige Minister van Justitie: “Als er zo veel deelgeschil is dat het ook het hele geschil is, dan is de deelgeschilprocedure niet de geëigende weg, maar moet de bodemprocedure worden gevolgd.” Het verzoek van A strekt er onder meer toe dat de rechtbank de geschillen over de (on)rechtmatigheid van het door Reaal uitgevoerde persoonlijk onderzoek, de gebondenheid aan een expertiserapport, het causaal verband en de omvang van de schade beslecht. Daarnaast verzoekt A een voorschot van € 344.000 op de door het ongeval geleden en nog te lijden schade alsmede een voorschot op de buitengerechtelijke kosten. Het gevraagde voorschot ziet bovendien op een groot aantal schadeposten die door Reaal elk apart worden betwist. De rechtbank wijst het verzoek af, omdat het verzoek van A er op neer komt dat in wezen het gehele resterende geschil tussen partijen wordt beslecht.

 

Rechtbank Den Haag, 8 januari 2014
ECLI:NL:RBDHA:2014:422

Essentie
Geschil over de hoogte van een door de aansprakelijke verzekeraar aangeboden lump sum vergoeding is geen deel van het geschil. Door beslechting van het geschil zou het gehele geschil beslecht worden en verder onderhandelen overbodig maken. Om die reden valt het verzoek niet binnen de reikwijdte van artikel 1019w Rv.

Feiten en (aanleiding tot) het verzoek
In 2012 heeft A een operatie ondergaan in het ziekenhuis in verband met een recidiverende haarnestcyste. De behandelend arts heeft een deel van de operatie laten filmen met zijn privé-telefoon zonder voorafgaande toestemming van A. Na de operatie heeft de behandelend arts de gemaakte beelden aan A en zijn echtgenote getoond. A heeft het ziekenhuis vervolgens aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het onzorgvuldige handelen van de arts. Mediriks heeft erkend dat het zonder toestemming maken van beelden van de ingreep onrechtmatig is geweest en nodigt A uit zijn schade te onderbouwen. A reageert door te stellen dat hij als gevolg van de beelden ‘hevig is aangedaan’. Medirisk biedt A daarop een lumpsumvergoeding aan van € 1.250,00. A gaat niet akkoord en verzoekt in een deelgeschil de immateriële schade vast te stellen op een bedrag van € 5.000,00.

Beslissing
De rechtbank is van oordeel dat dit verzoek geen beslissing op een deelvraag is, maar in feite neerkomt op beslechting van het gehele tussen partijen (nog) bestaande geschil. Nu de wetgever nadrukkelijk uitgaat van het nemen van een beslissing in een deelgeschilprocedure, waarna partijen verder onderhandelen, is er in dit geval geen sprake van een deelgeschil. Een beslissing op het verzoek zou verder onderhandelen immers overbodig maken. Volgens de rechtbank leidt de omstandigheid dat de buitengerechtelijke kosten buiten deze deelgeschilprocedure zijn gehouden, niet tot een ander oordeel. Ook het verzoek tot begroting van de met de deelgeschilprocedure gemoeide kosten wordt door de rechtbank afgewezen, nu geen sprake is van een deelgeschil zoals bedoeld in artikel 1019w Rv.

 

Rechtbank Den Haag, 15 november 2012
ECLI:NL:RBSGR:2012:BZ2361

Essentie
Verzoek tot vaststelling van een door benadeelde begroot restantbedrag aan persoonlijke schade en buitengerechtelijke kosten betreft in wezen beslechting van het gehele tussen partijen resterende geschil. Afwijzing van het verzoek op grond van artikel 1019w RV.

Feiten en (aanleiding tot) het verzoek
A heeft in 2010 letsel opgelopen als gevolg van een verkeersongeval. Aansprakelijkheid is door Reaal erkend. In een deelgeschilprocedure verzoekt A de kantonrechter te bepalen dat Reaal gehouden is tot het betalen van een restantbedrag van € 5.478,00 aan persoonlijke schade en een bedrag van € 2.106,54 aan buitengerechtelijke kosten. De rechtbank beoordeelt of dit verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure.

Beslissing
De kantonrechter stelt vast dat het verzoek van A erop neer komt dat hij de totale omvang van de schade en buitengerechtelijke kosten dient vast te stellen op een door A begroot bedrag. A verzoekt daarmee in wezen beslechting van het gehele tussen partijen nog resterende geschil. De kantonrechter verwijst naar de woorden van de toenmalige minister van Justitie: “Als er zo veel deelgeschil is dat het ook het hele geschil is, dan is de deelgeschilprocedure niet de geëigende weg, maar moet de bodemprocedure worden gevolgd.” Het verzoek, inclusief het verzoek tot kostenbegroting, wordt afgewezen, omdat het verzoek geen deelgeschil is zoals bedoeld in artikel 1019w Rv.

 

Rechtbank Maastricht, 12 januari 2011
ECLI:NL:RBMAA:2011:BP2143

Essentie
Verzoek dat geformuleerd is als het ‘petitum in een bodemprocedure’ valt niet onder het toepassingsbereik van de wet.

Feiten en (aanleiding tot) het verzoek
A is in 1998 bij een bedrijf uitgegleden in de wasstraat en heeft daardoor letsel opgelopen. A onderhandelde met Bovemij over de schade, maar in 2008 besluit Bovemij dat hij niets meer aan A wenst uit te keren zonder nader medisch onderzoek. A verzoekt de kantonrechter in een deelgeschilprocedure om ‘bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, verweerster te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan hem te voldoen een bedrag van € 287.350,-, met de wettelijke rente hierover vanaf 1 januari 2011 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van verweerster in de kosten van deze procedure’.

Beslissing
De kantonrechter stelt vast dat het verzoek van A zich niet beperkt tot de beslissing van een deelvraag, maar geformuleerd is als het petitum in een bodemprocedure. Om die reden is er geen sprake van een deelgeschil dat zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure. Het verzoek, waaronder ook het verzoek tot begroting van de met het deelgeschilgemoeide kosten, wordt afgewezen.

Tips en conclusies:

Wanneer er nog discussie is over een groot aantal geschilpunten waarop door de rechter niet snel en eenvoudig een beslissing kan worden gegeven, ligt een bodemprocedure meer voor de hand . Wordt er toch gekozen voor een deelgeschil, dan loopt het slachtoffer het risico dat hij nodeloos gemaakte kosten van zijn advocaat niet vergoed krijgt.

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | websites dotsolutions